Vraagtekens

Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN

1. Overeenkomsten
1.1 Op alle overeenkomsten met Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV te Hilversum, zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. De hieronder onder II.A t/m II.C en III vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassing, tenzij uit de artikelen II.A.1, II.B.1, II.C.1 of III.1 het tegendeel onomstotelijk blijkt. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvrage van een abonnement bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV en de aanvaarding door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV hiervan. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV voor zover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
1.3 De door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV niet.
1.4 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV.
1.5 Op alle overeenkomsten met Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV van toepassing de laatst geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de Regelen voor het Advertentiewezen.

2. Betaling
2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
2.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,-- (inclusief BTW).
2.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
2.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV verrekenen.
2.6 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen
3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

4. Abonnementen en prijzen van overige door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV te leveren producten en diensten
4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs geldt, worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina's. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.
4.2 Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. De minimumlooptijd van een abonnement bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV is één jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV producten voor beperkte duur. De proefabonnee zal binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV-product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV-product aanvragen. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV is gerechtigd het proefabonnement terstond te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV-product heeft gehad.
4.4 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.
4.5 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV stelt de abonnee/wederpartij zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.
4.6 De abonnee kan bij prijsverhogingen in de zin van art. 4.5 het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.
4.7 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
4.8 Losse bestellingen van door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV uitgegeven publicaties kunnen schriftelijk, telefonisch, online alsmede via de boekhandel worden opgegeven. Kopers van losbladige uitgaven worden automatisch genoteerd voor toezending van daarop verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs voor minimaal één jaar.
Opzegging daarvan is, tenzij anders overeengekomen, op elk moment mogelijk, met dien verstande dat annulering uiterlijk één maand na ontvangst van de opzegging geëffectueerd en tot en met die maand verrekend wordt.
4.9 Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV, rechten en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan een derde. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV kan haar rechtsverhouding tot de abonnee en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan de abonnee het abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De aansprakelijkheid van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
5.2 Art. 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van
een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.
5.3 Onder de in art. 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties,
voor zover die door (een) ander(en) dan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV zijn samengesteld.
5.4 Een eventuele aansprakelijkheid van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV en van de personen, voor wie Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

6. Auteursrecht
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is afnemer/abonnee verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.
6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval
Alle rechtsvorderingen jegens Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen
8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

9. Partiële nietigheid
9.1 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht
10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.
10.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
10.3 De wederpartij vrijwaart Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

II.A. FOLIOPRODUCTEN

1. Algemeen
1.1 Op alle verkopen door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV van zaken welke door beide partijen geacht worden te zijn bestemd voor de wederverkoop, zijn de navolgende voorwaarden (aanvullend) van toepassing.

2. Levering
2.1 Voorzover het betreft leveringen van boekwerken aan andere klein- en groothandelaren dan de zgn. erkende en geregistreerde, geschiedt de levering tevens onder toepassing van het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken in Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 1 juli 1992 onder nummer 148/1978.
2.2 De afnemer verbindt zich uit dien hoofde ten aanzien van te leveren boekwerken de door erkende uitgever, boekverkoper, grossier of importeur of de niet-erkende grossier op de factuur vermelde particuliere verkoopprijs resp. de door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV nader vastgestelde prijs te handhaven en geen kortingen in welke vorm dan ook te geven of toe te staan.
2.3 De wederverkoper/grossier verbindt zich alleen te leveren aan erkende boekverkopers, geregistreerden en wederverkopers/detaillisten die als kleinhandelaren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, uitsluitend ter doorlevering aan particulieren tegen de daarvoor geldende prijs.
2.4 De wederverkoper/grossier verbindt zich bij levering aan de wederverkopende detaillisten deze leveringsvoorwaarden op te leggen door voorafgaande aan de bestelling aan de handelaren mede te delen dat de voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 juli 1992 onder nr. 148/1978 zijn gedeponeerd en dat zij op verzoek zullen worden toegezonden, alsmede door de
leveringsvoorwaarden op de orderbevestiging en op de factuur volledig te vermelden. Hij zal hierop tevens de particuliere verkoopprijs per titel vermelden.
2.5 In geval van overtreding van de sub 2.1 genoemde leveringsvoorwaarden is de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels gemachtigd uit eigen hoofde tegen overtreders in en buiten
rechte op te treden, met name tot het nemen van maatregelen ter nakoming van de leveringsvoorwaarden.

II.B OFFLINE PRODUCTEN, ZOALS CD-ROM EN DISKETTER

1. Algemeen
1.1 De navolgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het offline in gebruik geven door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV (via een informatiedrager zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette) van informatie.

2. Licentie
2.1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV verleent koper of abonnee van een in lid 1 bedoelde informatiedrager (hierna tezamen ook aangeduid als gebruiker) het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die op die informatiedrager is opgeslagen.

3. Abonnementen
3.1 Licenties op het gebruik van de informatie die op een informatiedrager is opgeslagen, worden in abonnement uitgegeven tegen tarieven, die jaarlijks door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV worden vastgesteld.
3.2 Abonnee dient de meest recente editie van een informatiedrager aan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV te retourneren binnen 7 dagen na beëindiging van een proefabonnement, en (aangetekend) binnen 14 dagen na beëindiging van het abonnement.
3.3 Indien bij beëindiging van een (proef-)abonnement de meest recente editie van de informatiedrager niet (tijdig) aan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV wordt geretourneerd, worden kosten in rekening gebracht.
3.4 Het is gebruiker niet toegestaan een informatiedrager aan een derde over te dragen.

4. Correct gebruik en naleving
4.1 Gebruiker is verplicht de informatiedrager op correcte en zorgvuldige wijze te installeren, te gebruiken en te beheren.
4.2 Onder de schade, waarvoor Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV krachtens art. I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik van een informatiedrager.

5. Auteursrechten/rechtsbescherming databank
5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op de informatiedrager, print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de databank etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV, dan wel bij een derde van wie Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV een licentie verworven heeft. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV uitgegeven informatiedragers op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het in artikel 2.1 bedoelde normale gebruik. Het is gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.
5.2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV verleent gebruiker toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.
5.3 Gebruiker is verplicht van diegene aan wie hij de informatiedrager of de daarin opgeslagen informatie – al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - ter beschikking stelt te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van gebruiker jegens
Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV.

6. Ontsluitingssoftware offline producten
6.1 Ten aanzien van ontsluitingssoftware zijn de bepalingen van hoofdstuk I en het onderhavige hoofdstuk II.B van overeenkomstige toepassing. Onder ontsluitingssoftware wordt verstaan alle programmatuur die zich op de desbetreffende informatiedragers bevindt.

II.C. ONLINE-DIENSTEN

1. Algemeen
1.1 De navolgende voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op abonnementen in de zin van de hiernavolgende definities:
Abonnement: overeenkomst tussen Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV en abonnee met een looptijd van tenminste één jaar, krachtens welke Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV aan abonnee via een persoonlijke toegangscode elektronisch toegang verleent tot Databank(en);
Proefabonnement: abonnement aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV online diensten voor beperkte duur;
Databank(en): de bestanden die Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV ter beschikking stelt alsmede de in de bestanden opgenomen gegevens, die de abonnee in staat stellen informatie te selecteren, in te zien, op eigen locatie te printen en/of te bestellen;
Databankeigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op de desbetreffende Databank(en) en/of op de in de Databank(en) opgenomen gegevens voor zover dit een ander is dan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV;
Ontsluitingssoftware: alle programmatuur die nodig is om de informatie te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken;
Bestelling: verzoek van abonnee tot levering van informatie;
Schriftelijk: wijze van berichtgeving te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de Databank(en) toegankelijk is (zijn), hetzij via de post of per fax verzonden.

2. Duur
2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV is aanvaard. Met de aanvaarding ontvangt de abonnee een toegangscode.
2.2 Het Abonnement treedt in werking op de in de bevestiging van Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV vermelde datum voor tenminste één jaar en geldt tot wederopzegging. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de Abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
2.3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV kan het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot de Databank(en) afsluiten, wanneer de abonnee in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van
abonnee is ingediend, hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden de toegangscode van de abonnee gebruiken.
2.4 Indien de Databankeigenaar geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel de Databank(en) niet langer beschikbaar stelt, heeft Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV het recht het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot de Databank(en) af te sluiten.

3. Apparatuur
3.1 De abonnee dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van de Databank(en) te kunnen maken.
3.2 Gebruik van de Databank(en) is slechts toegestaan op door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV vastgestelde tijdstippen. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV kan de toegang tot de Databank(en) tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV streeft ernaar de abonnee tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van voornoemde tijdstippen.

4. Licentie
4.1 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV verleent de in art. 1 genoemde abonnee het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot de Databank(en).

5. Levering van informatie via SDI of bestelsysteem
5.1 Levering van informatie geschiedt te allen tijde tegen de dan geldende prijzen vanuit een door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV gekozen
verzendadres.
5.2 Levering van informatie geschiedt slechts in opdracht van de abonnee. De juistheid en de omvang van de opdracht van de abonnee wordt gebaseerd op de door de abonnee aan Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV gegeven en kenbaar geworden instructies.
5.3 De abonnee draagt de kosten als gevolg van het gebruik van de openbare telecommunicatie-infrastructuur bij online raadplegingen van de Databank(en).
5.4 Telkenmale wanneer de abonnee de Databank(en) raadpleegt, teneinde zich daaruit informatie te verschaffen, kunnen daarvoor aanvullende gebruikskosten in rekening worden gebracht, welke worden berekend naar tijdsduur of prestatie-eenheden, tenzij anders overeengekomen.
5.5 Levering van informatie geschiedt voor rekening en risico van de abonnee. Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de abonnee ten gevolge van verzending en anderszins transport van informatie.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Onder de schade, waarvoor Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV krachtens art. I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van Databank(en) door storing of buitenwerkstelling van de in art. 3 bedoelde apparatuur, programmatuur en faciliteiten.
6.2 Onder de schade, waarvoor Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV krachtens art. I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de Databank(en), het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de Databankeigenaar, en het niet langer beschikbaar stellen van
de Databank(en) door de Databankeigenaar.
6.3 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV streeft er naar, maar garandeert niet dat de aangeboden publicaties op de publicatiedatum in de Databank(en) zijn opgenomen en de met behulp van de ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit compleet beantwoorden aan de zoekvraag.

7. Aansprakelijkheid abonnee
7.1 De toegangscode is strikt persoonlijk. Het is de abonnee niet toegestaan deze code aan derden bekend te maken en/of de code door derden te laten gebruiken.
7.2 Indien een derde de toegangscode van de abonnee gebruikt, is de abonnee, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het Abonnement, in het bijzonder ook van de financiële verplichtingen.
7.3 De abonnee is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals overeengekomen. De abonnee zal geen ongeautoriseerd gebruik maken van andere bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen ondernemen.
7.4 Na afloop van het Abonnement is de abonnee niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De abonnee zal na afloop van het Abonnement geen ongeautoriseerd gebruik maken van bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV aanwezige Databank(en) of daartoe pogingen ondernemen.

8. Auteursrecht/rechtsbescherming databank
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Databank(en), print-outs daarvan, de software, de toegankelijkheidsstructuur van de Databank(en) etc., waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV, dan wel bij een derde van wie Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV een licentie verworven heeft. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV of bij wet toegestaan, mag niets uit de Databank(en) op enigerlei
wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het in artikel 4.1 bedoelde normale gebruik. Het is de gebruiker evenmin toegestaan een en ander geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen aan derden, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan.
8.2 Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV verleent abonnee toestemming tot het maken van één print-out van de geleverde informatie per raadpleging, welke print-out uitsluitend mag worden aangewend voor eigen studie, oefening of gebruik.
8.3 Abonnee is verplicht van diegene aan wie hij het in art. 7.1 genoemde - al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is - ter beschikking stelt te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van abonnee jegens Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV.

9. Ontsluitingssoftware online producten
9.1 Ten aanzien van ontsluitingssoftware zijn de bepalingen van hoofdstuk I en het onderhavige hoofdstuk II.C van overeenkomstige toepassing.

10. Overig
10.1 De proefabonnee zal binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement niet opnieuw een proefabonnement aanvragen.

Rendement Uitgeverij BV.
Conradstraat 38
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
T: 010 – 2433933
IBAN: NL24 INGB 0006 4159 44
KVK: 27181487

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie