Vraagtekens

Crisisheffing hoge lonen: verduidelijkt en omstreden

24 februari 2013

Werkgevers zijn in maart 2013 de eenmalige crisisheffing verschuldigd over het loon van hun medewerkers indien en voor zover die in 2012 meer dan € 150.000 loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) hebben genoten. Deze crisisheffing moet € 500 miljoen opbrengen. Financiën heeft deze heffing onlangs op enkele onderdelen verduidelijkt.
Bij werkgevers groeit het verzet tegen deze heffing. Er gaan steeds meer stemmen op dat de heffing wel eens in strijd kan zijn met het Europees recht, met name met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.


798_2013-01-014.jpgWerkgevers zijn in maart 2013 een eenmalige crisisheffing verschuldigd van 16% over het loon van hun medewerkers over 2012, indien en voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. De heffing treft ook directeuren-grootaandeelhouders van een BV. De eenmalige crisisheffing is een werkgeversheffing, een pseudo-eindheffing: verhaal op de werknemer is niet mogelijk. Uitgangspunt voor de heffing is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat betekent dat niet alleen het brutomaandloon, maar ook een bonus, de bijtelling voor de auto van de zaak, een dertiende maand en belaste kostenvergoedingen over 2012 in aanmerking moeten worden genomen. De 16%-heffing is – naast de reguliere loonheffing – verschuldigd over maart 2013, de betaling dient uiterlijk op 30 april 2013 bij de Belastingdienst binnen te zijn.
De crisisheffing is onderdeel van het Kunduz-akkoord, een akkoord dat op 25 mei 2012 door de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is gesloten. Zie ook BelastingBelangen, juni 2012: Begrotingsakkoord 2013: Eenmalige crisisheffing over lonen boven € 150.000.

Financiën heeft de regeling van de crisisheffing onlangs op enkele onderdelen verduidelijkt.
- Indien een werknemer in 2012 eerst in loondienst heeft gewerkt en vervolgens later dat jaar, als zelfstandige (als ZZP-er) werkzaamheden voor zijn vroegere werkgever-inhoudingsplichtige is gaan verrichten, wordt zijn beloning als ZZP-er – voor de eenmalige crisisheffing – aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De beloning voor de werkzaamheden als ZZP-er in 2012 telt volledig mee bij de beoordeling of de limiet van € 150.000 wordt overschreden.
- Voor de toepassing van de crisisheffing is het niet van belang of de werkgever-inhoudingsplichtige, die in 2012 het loon van meer dan € 150.000 heeft uitbetaald, op 31 maart 2013 nog bestaat. Ook een gewezen inhoudingsplichtige is de eindheffing verschuldigd. Deze uitbreiding was al eerder aangekondigd, en is nu alsnog in de ministeriele regelgeving vastgelegd.

Met het naderbij komen van het tijdstip waarop de werkgever de crisisheffing verschuldigd wordt – maart 2013 – groeit de weerstand tegen deze heffing. Zie ook Belastingbelangen, augustus 2012: Weerstand tegen de eenmalige crisisheffing in 2013.

Steeds meer fiscalisten stellen dat de heffing wel eens in strijd kan zijn met het Europees recht, met name met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De heffing kent materieel terugwerkende kracht – de heffing is begin mei 2012 bekend geworden door het uitlekken van het Kunduz-akkoord, de heffing treft het loon over het gehele jaar 2012 (voor zover dat meer is dan € 150.000) – en het is nog maar de vraag of er voldoende rechtvaardiging bestaat voor die terugwerkende kracht.

Commentaar
Enkele grote belastingadvieskantoren hebben hun klanten opgeroepen om niet akkoord te gaan met de heffing, en de rechtsgrond van de heffing aan de belastingrechter voor te leggen.
Moet u als werkgever ook 16% crisisheffing afdragen? Dan doet u er verstandig aan om bij die (te verwachten) procedures aan te sluiten. Vraag uw belastingadviseur om een ander voor u te regelen!
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie