Vraagtekens

DGA lost banklening van BV af: aftrekbaar TBS-verlies

28 januari 2014

De directeur-grootaandeelhouder die een lening van zijn BV bij de bank aflost, krijgt een regresvordering op de BV. Die regresvordering valt onder de terbeschikkingstellingsregeling in box 1. De DGA kan die vordering afwaarderen ten laste van zijn inkomen in box 1, zo heeft Hof Arnhem-Leeuwarden recent beslist, ook al heeft de DGA geen borgtochtovereenkomst gesloten met zijn BV, én geen vergoeding bedongen voor de door hem verstrekte zekerheden. Het Hof besliste dat de regresvordering niet als een onzakelijke lening kon worden aangemerkt omdat bij de BV bij het aangaan van de lening bij de bank strikt zakelijk had gehandeld; er was op dat tijdstip geen enkele reden om aan te nemen dat de BV het bankkrediet in de toekomst niet zou kunnen terugbetalen.

Dick Tevreden was directeur-enig aandeelhouder van BV X. De BV nam in december 2004 een lening van € 200.000 op bij de bank. DGA Tevreden stelde zich hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn BV had jegens de bank voor deze geldlening. Als zekerheid verstrekte hij een – tweede – hypotheek van € 200.000 op zijn privé woning. Hij sloot geen borgtochtovereenkomst met zijn BV, en bedong ook geen vergoeding voor de door hem verstrekte zekerheden.

908_2014-01-002.jpgDe BV kon in 2006 niet meer aan haar verplichtingen jegens de bank voldoen; er ontstonden achterstanden in de betaling van rente en aflossingen. In 2007 betaalde Dick Tevreden € 160.000 aan de bank, tegen finale kwijting, ter aflossing van het bankkrediet van zijn BV. Hij activeerde de regresvordering op zijn TBS-balans, voor het betaalde bedrag van € 160.000. DGA Tevreden had daarnaast een vordering in rekening-courant op zijn BV van € 28.000 wegens kosten die hij voor de BV in dat jaar had voorgeschoten. Hij waardeerde beide vorderingen af tot nihil, ten laste van zijn inkomen in box 1.
De inspecteur wees die afwaardering af: hij nam het standpunt in dat beide vorderingen als onzakelijke leningen aangemerkt moesten worden en derhalve niet afgewaardeerd konden worden. Zie ook BelastingBelangen, april 2011: Onzakelijke TBS-lening: geen aftrek voor afwaardering en BelastingBelangen, april 2009: Onzakelijke lening: geen verlies bij afwaardering.

Hof Arnhem-Leeuwarden besliste anders.
Het Hof stelde vast dat BV X bij het aangaan van de lening bij de bank zakelijk had gehandeld, en dat er op dat tijdstip geen enkele reden was om aan te nemen dat de BV het verkregen bankkrediet niet conform de gemaakte afspraken zou kunnen aflossen. Van een onzakelijke lening was geen sprake. De DGA had deze lening afgelost en daardoor een regresvordering op zijn BV verkregen: deze vordering had evenmin een onzakelijk karakter. Dat de DGA geen overeenkomst van borgtocht met zijn BV had gesloten, en dat hij geen vergoeding had bedongen voor de door hem verstrekte zekerheden, had niet tot gevolg dat de regresvordering een onzakelijk karakter verkreeg. De DGA kon de regresvordering tot op nihil afwaarderen.
Het Hof besliste dat de vordering in rekening-courant van € 28.000 wél als een onzakelijke lening moest worden aangemerkt. De DGA had zich bij het doen van deze betalingen voor de BV moeten realiseren dat de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de BV zodanig slecht was dat de BV die lening niet zou kunnen terugbetalen. De DGA mocht deze vordering niet afwaarderen.

Commentaar
Een opmerkelijke, gunstige uitspraak. Het Hof trekt de zakelijke omstandigheden tussen de BV en de bank bij het aangaan van het krediet zonder meer door naar de regresvordering die de DGA verkrijgt als hij het bankkrediet van de BV aflost. Het ontbreken van een borgtocht én een zakelijke vergoeding voor de verstrekte zekerheden neemt het Hof voor lief. Met als prettig resultaat dat de DGA zijn regresvordering kan afwaarderen ten laste van zijn inkomen in box 1. Voor de aanpak van een regresvordering uit hoofde van borgtocht: zie BelastingBelangen, april 2012: Regresvordering borgtocht: van meet af aan TBS.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie