Vraagtekens

Een BV op proef?

28 april 2010

Twee jaar geleden ben ik gestart met een bedrijfje in software. Dit jaar heb ik een programma ontwikkeld waarvoor een grote onderneming belangstelling heeft getoond. Ik ben in gesprek met dat bedrijf, en er is een goede kans dat we tot een deal komen. Als dat gebeurt, levert mij dat de komende paar jaar aardig wat geld op. Zoveel dat ik mijn onderneming eigenlijk in een BV zou moeten omzetten, om de belastingheffing over de winst wat te temperen. Toch aarzel ik om dat te doen. Wie weet gaat de deal niet door, en dan zit mijn bedrijfje – met nog een paar producten in ontwikkeling – in een BV en ben ik mijn voordelige ondernemersfaciliteiten kwijt. Heeft u een oplossing voor dit dilemma?

Antwoord

In de toekomst kijken is geen mens gegeven. Of een BV in uw situatie de beste oplossing biedt, is afhankelijk van wat er gaat gebeuren. En dat is onzeker. Wat u wél kunt doen, is veiligstellen dat de winst uit de door u ontwikkelde software (grotendeels) in een BV valt. Daarvoor hoeft u die BV nog niet direct op te richten. Wat u wél moet doen is per direct een zogenaamde intentieverklaring op (laten) stellen. Daarin geeft u aan dat u voornemens bent om uw eenmanszaak om te zetten in een BV. De tekst voor zo’n verklaring kan uw adviseur u wel aanreiken. U moet die verklaring ondertekenen en die vervolgens bij de Belastingdienst laten registreren.

447_2010-04-012.jpgMet zo’n verklaring staat vast dat u – vanaf de dagtekening van die verklaring – uw onderneming niet langer voor uw persoonlijke rekening en risico drijft, maar voor rekening en risico van de nog op te richten BV. Onder voorwaarden kan de omzetting in een BV met terugwerkende kracht plaatsvinden, maximaal 9 maanden, tot aan het begin van dit kalenderjaar. Die optie staat open als u uw eenmanszaak fiscaal geruisloos omzet in een BV; vereist is dan wel dat u de intentieverklaring vóór eind september 2010 opstelt, ondertekent en laat registreren. Wordt uw onderneming mét geruis omgezet in een BV, dan is slechts een terugwerkende kracht van hooguit drie maanden toegestaan. Uw adviseur moet nagaan welke van de twee methoden – een geruisloze of een ruisende omzetting in de BV – in uw situatie het beste uitpakt. Daarbij spelen meerdere criteria een rol; het verschil in terugwerkende kracht is maar één van de vele factoren die bepalend zijn voor die keus.
Door het ondertekenen en registreren van een intentieverklaring zit u niet vast aan de BV. U kunt de intentieverklaring ook gewoon laten verlopen en nader besluiten om uw eenmanszaak toch niet om te zetten in een BV. Bijvoorbeeld als de deal toch niet tot stand komt.
In de intentieverklaring kunt u open laten of u uw eenmanszaak ruisend of fiscaal geruisloos omzet in een BV. Gaat u ruisend om in een BV, dan kunt u nader beslissen of u de gehele onderneming wilt omzetten in een BV of dat u een of meer zelfstandige onderdelen als ondernemer voor eigen rekening en risico wil voortzetten. Bij een geruisloze overgang geldt de eis dat in beginsel de gehele onderneming in de BV moet worden ingebracht. Daarop geldt slechts een uitzondering als de ondernemer ná het overgangstijdstip – dat is het tijdstip vanaf wanneer de onderneming voor rekening en risico van de BV in oprichting wordt gedreven – maar vóór de juridische omzetting van de onderneming in de BV een gedeelte van die onderneming verkocht heeft.

Als u besluit uw eenmanszaak om te zetten in een BV, zal de waarde van het door u ontwikkelde softwarepakket op het overgangstijdstip moeten worden vastgesteld. Als u uw eenmanszaak met geruis omzet in een BV, behoort die waarde tot de stakingswinst. Die winst is belast, maar door toepassing van de stakingswinstfaciliteiten – met name het bedingen van een stamrecht bij de BV – kan directe belastingheffing over die winst worden beperkt of mogelijk zelfs worden voorkomen. En dankzij de MKB-winstvrijstelling kunt u 12% van die stakingswinst belastingvrij incasseren! Bij een geruisloze omzetting in de BV is geen sprake van staking en ontstaat er ook geen te belasten stakingswinst. Bij deze optie mist u de vrijstelling van 12% van de stakingswinst. Overleg de keus ‘ruisend of geruisloos de BV in’ met uw belastingadviseur!
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie