Vraagtekens

Eerstedagsmelding afgeschaft; gerichte inzet blijft mogelijk

27 februari 2009

De Eerstedagsmelding (EDM) is per 1 januari 2009 afgeschaft. Daarmee is het Nederlandse bedrijfsleven verlost van een van de meest irritante Haagse regeltjes. De EDM is per 1 juli 2006 ingevoerd om zwart werken, illegale arbeid en andere werkfraude aan te pakken. Na bijna 15 miljoen meldingen in ruim twee jaar tijd, is Den Haag tot de conclusie gekomen dat het middel erger is dan de kwaal. De EDM is afgeschaft om zo ‘een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te bereiken’. Een gerichte inzet van de EDM blijft wel wenselijk. Daarom heeft de inspecteur de bevoegdheid gekregen om een werkgever alsnog een EDM-verplichting op te leggen als er sprake is van bijzondere risico’s op fraude en illegale tewerkstelling.

De Eerstedagsmelding is per 1 januari 2009 afgeschaft. Werkgevers zijn niet langer verplicht om nieuwe werknemers te melden bij de Belastingdienst, nog vóórdat die met hun werkzaamheden zijn begonnen. De EDM is afgeschaft, maar Den Haag wil dit instrument ter bestrijding van zwart werken en illegale arbeid niet volledig prijsgeven. Daarom heeft de inspecteur de bevoegdheid gekregen om werkgevers een EDM-verplichting op te leggen. Dat kan alleen als er sprake is van bijzondere risico’s op fraude en illegale arbeid. Door deze aanpak kan de EDM als gericht instrument worden ingezet, terwijl de administratieve lasten voor goedwillende ondernemers/werkgevers aanzienlijk verminderen. Volgens Financiën zal het aantal meldingen in de nieuwe opzet dalen van zes miljoen tot circa 90.000 per jaar. En dat betekent een beperking van de administratieve lasten voor werkgevers van bijna € 5 miljoen per jaar.
De situaties waarin de inspecteur een werkgever een EDM-verplichting kan opleggen, zijn specifiek beschreven in de belastingwet. Dat is het geval als in de voorafgaande zes maanden:

- de werkgever een naheffingsaanslag is opgelegd omdat hij een werknemer niet in zijn loonadministratie heeft opgenomen;
- de werkgever een (vergrijp)boete is opgelegd omdat hij de verschuldigde loonheffing niet of niet tijdig heeft betaald en dat aan opzet of grove schuld is te wijten;
- de werkgever een boete is opgelegd wegens het laten verrichten van arbeid door een buitenlander zonder tewerkstellingsvergunning;
- tegen de werkgever strafvervolging is ingesteld (en gestart is met het onderzoek ter terechtzitting) ter zake van een of meer strafbare feiten genoemd in de Wet arbeid vreemdelingen, de Handelsregisterwet én de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De inspecteur moet de verplichting om alsnog een EDM te doen, bij beschikking opleggen en daarbij aangeven op welke feiten die aanwijzing is gebaseerd. De EDM-verplichting geldt voor een periode van drie jaar. Als de inspecteur de EDM-verplichting voor de tweede keer oplegt, geldt die voor een periode van vijf jaar.

Commentaar
Het afschaffen van de EDM-verplichting is een goede zaak. Financiën erkent in de toelichting op de nieuwe regeling dat 98% van de eerstedagsmeldingen overbodig was. Met een gerichte inzet van de EDM, uitsluitend in situaties waarin fraude en illegale arbeid op de loer ligt, zijn jaarlijks naar verwachting 90.000 meldingen gemoeid. Dat aantal is maar een fractie van de zes miljoen meldingen die onder de oude regeling jaarlijks werden gedaan!
De resterende, gerichte inzet van de EDM is te billijken. De gevallen waarin de inspecteur alsnog een EDM-verplichting kan opleggen, blijven beperkt tot situaties waarin de werkgever zijn wettelijke verplichtingen ernstig heeft veronachtzaamd.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie