Vraagtekens

Jubelton: ook bij verbouwing vóór de schenking

20 februari 2019

De Successiewet kent een eenmalige hoge vrijstelling voor een schenking van € 100.000 voor de eigen woning. Deze vrijstelling geldt voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar, de ‘jubelton’ moet worden gebruikt voor de koop of verbouwing van een eigen woning, ofwel de aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld. Zie ook BelastingBelangen, november 2018: Vrije schenking eigen woning: € 100.800 in 2018.
Rechtbank Gelderland heeft recent beslist dat de vrijstelling ook kan worden benut als de begiftigde de verbouwingskosten aan zijn eigen woning al heeft gemaakt en betaald vóórdat hij de ‘jubelton’ heeft ontvangen.


Stella Maris kreeg in 2013 twee schenkingen van haar ouders: op 22 juli 2013 een schenking van € 118.000 wegens een bijzondere gelegenheid, en op 16 december een schenking van € 100.000. Voor de laatste schenking claimde Stella de (in 2013 nog tijdelijke) vrijstelling voor de eigen woning. De inspecteur verleende die vrijstelling. In maart 2016 vroeg de Belastingdienst om informatie hoe Stella het bedrag van de schenking van € 100.000 had besteed. Zij verstrekte een overzicht van de verbouwingskosten, met 11 kopieën van facturen. Uit die informatie bleek dat zij € 79.332,71 aan verbouwingskosten vóór 16 december 2013, de datum van de schenking, had betaald. Volgens de inspecteur was de vrijstelling op dat bedrag niet van toepassing omdat de verbouwingskosten tot dat bedrag niet uit de schenking waren betaald. Er was geen oorzakelijk verband tussen de schenking en de betalingen voor de verbetering van de eigen woning. De inspecteur corrigeerde de aanslag schenkbelasting en legde de bijbehorende navorderingsaanslag op.

1439_2019-01-008.jpgStella ging tegen die aanslag in beroep bij Rechtbank Gelderland. Met succes.
De Rechtbank was het met haar eens dat uit de wettekst van de (in 2013 tijdelijke verruimde) vrijstelling van € 100.000 niet is af te leiden dat de schenking vooraf moet gaan aan de koop of verbouwing van de eigen woning, dan wel de aflossing van de eigenwoningschuld.
De wet stelt als voorwaarde dat de begunstigde het geschonken bedrag in het jaar van schenking of de daarop volgende twee kalenderjaren besteed moet hebben aan verbetering of onderhoud van de woning; de begunstigde moet dat desgevraagd met schriftelijke bescheiden aantonen. In deze voorwaarde is geen volgtijdelijk verband voorgeschreven tussen die betalingen. Dat volgt ook niet uit de formulering in de wettekst dat de schenking moet zijn ‘aangewend’ voor de kosten van verbetering van de eigen woning. Dat kan ook gaan om kosten die voorafgaand aan de schenking zijn gemaakt. De Rechtbank vernietigde de navorderingsaanslag.

Commentaar
De vrijgestelde schenking voor de eigen woning (in 2019 maximaal € 102.010) kan ook voor voorgeschoten kosten!
Uit de wettekst blijkt niet duidelijk of de – vrij te stellen – schenking vooraf moet gaan aan de koop, verbouwing of aflossing van de eigen woning van de begunstigde. Rechtbank Gelderland beslist dat dit niet vereist is. Deze uitspraak is voor de praktijk van groot belang.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie