Vraagtekens

Netto managementfee = gebruikelijk loon DGA

31 augustus 2009

De DGA die vanuit zijn holding-BV één of meer werk-BV’s aanstuurt en daarvoor een managementfee in rekening brengt, moet erop bedacht zijn dat die managementfee bepalend is voor het salaris dat hij bij zijn holding-BV moet opnemen. Rechtbank Haarlem heeft dat uitgangspunt in een recente procedure nadrukkelijk aanvaard. De rechtbank stelde het gebruikelijk loon vast op de managementfee minus de daarin begrepen vergoeding voor enkele specifieke kosten, de pensioenkosten en een bescheiden winstmarge.

Maarten Beek was directeur-enigaandeelhouder van Beek Holding BV. Beek bezat via zijn holding 50% van de aandelen in BV X, een middelgroot bouw- en aannemingsbedrijf. De andere 50% van de aandelen in BV X was in handen van zijn compagnon. Beek voerde het management over BV X vanuit zijn holding.
Beek’s managementfee voor 2005 was € 134.400. Over datzelfde jaar had Beek bij zijn holding een salaris opgenomen van € 54.457, minder dan de helft van de managementfee.
De inspecteur vond die verhouding te scheef. Hij stelde dat Beek’s salaris in belangrijke mate (voor 30% of meer) afweek van het voor hem geldende gebruikelijke loon, het salaris dat Beek bij een derde-werkgever had kunnen verdienen. De inspecteur leidde dat gebruikelijke loon af uit de managementvergoeding: hij verminderde de managementfee van € 134.400 met de daarin begrepen vergoeding voor enkele specifieke kosten én de pensioenlasten en kwam uit op een gebruikelijk loon van € 114.000. Beek’s salaris stelde hij vast op 70% daarvan, rekening houdend met de in de wet voorgeschreven aftrek van de 30% doelmatigheidsmarge. Met dezelfde uitgangspunten herrekende de inspecteur Beek’s salaris over de voorgaande jaren. Dat leidde tot een naheffingsaanslag loonbelasting over het tijdvak 2001 tot en met 2005 van € 67.105, mét een verzuimboete van € 6.710.
Beek verzette zich tegen die naheffingsaanslag, een procedure volgde.
Rechtbank Haarlem was het eens met de benadering van de inspecteur om het gebruikelijk loon uit de managementfee af te leiden, maar bij die berekening moest nog wél rekening gehouden worden met een winstopslag in de managementfee. De inspecteur kon zich daar – bij nader inzien – wel mee verenigen; hij stelde een winstmarge voor van 3 à 4%. De adviseur van Beek vond dat veel te laag: zijns inziens moest de winstmarge zeker op 25% worden gesteld. Ter onderbouwing van die marge voerde hij aan dat de holding-BV het risico liep dat Beek ziek of arbeidsongeschikt zou worden. Beek had zich in privé niet verzekerd voor dat risico. Als Beek ziek of arbeidsongeschikt zou worden, zou de omzet in de BV wegvallen, terwijl de BV contractueel gehouden was om het salaris van Beek door te betalen.
De rechtbank verwierp dat verweer. In de arbeidsovereenkomst tussen Beek en zijn holding-BV was vastgelegd dat de BV hem de kosten van een vrijwillige ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekering zou vergoeden. Nu Beek er voor gekozen had om die verzekeringen in privé niet af te sluiten, kon hij zijn inkomensschade bij ziekte of arbeidsongeschiktheid realiter niet verhalen op de BV.
Omdat de adviseur de bepleitte 25% marge niet nader had onderbouwd, ging de rechtbank akkoord met de door de inspecteur voorgestelde 4% winstmarge: die marge kwam de rechtbank ‘niet onaannemelijk voor’.
Beek stelde wel met succes dat in zijn managementfee ook een vergoeding begrepen was voor de door zijn vrouw verrichte werkzaamheden voor BV X; zij verrichte in deeltijd administratieve diensten voor het bouwbedrijf.
De rechtbank stelde Beek’s salaris over 2005 als volgt vast:

- Managementfee € 134.400
- Af: winstopslag van 4% €   4.301  
  pensioenlasten € 17.559  
  overige kosten €   1.949  
  loonkosten echtgenote € 17.181  
  _______
- Gebruikelijk loon € 93.410
  ======

288_11.jpgBeek had over 2005 een salaris van € 54.457 genoten. Dat was in belangrijke mate minder dan het voor hem geldende gebruikelijke loon van € 93.410. De rechtbank stelde Beek’s salaris vast – na aftrek van de 30% doelmatigheidsmarge – op 70% van het gebruikelijk loon, ofwel op € 65.387. Het na te heffen loon over 2005 kwam zo berekend uit op € 10.930.
De rechtbank herrekende op eenzelfde wijze het na te heffen loon over de voorgaande jaren. Dat leidde tot een vermindering van de naheffingsaanslag tot € 30.082.
De rechtbank verminderde ook de verzuimboete. De inspecteur had de verzuimboete ten onrechte hoger vastgesteld dan het wettelijk maximum van € 4.537. Dat boetebedrag verminderde de rechtbank met 10% wegens overschrijding van de redelijke termijn van het proces.

Commentaar
Deze uitspraak is slecht nieuws voor veel DGA’s. De rechtbank gaat er mee akkoord dat het gebruikelijke loon wordt vastgesteld op de ‘geschoonde’ managementvergoeding, met aftrek van een bescheiden winstopslag. Anders gezegd: het salaris dat de DGA elders, bij een derde-werkgever had kunnen verdienen, wordt gelijkgesteld aan de netto managementfee. De rechtbank becijfert zo het salaris met een minutieuze rekenkundige aanpak. Dat het verschil tussen het herrekende én het genoten salaris niet meer is dan € 10.930 (voor een vol jaar!) doet er niet toe. Deze strakke aanpak biedt weinig ruimte voor de praktijk. In vergelijkbare situaties kan hooguit een wat ruimere winstmarge worden verdedigd; de adviseur uit de procedure heeft op dat punt niet best gescoord.
Uit de beschikbare gegevens is niet af te leiden of deze uitspraak een verbijzondering is van de afroommethode. Zie voor een toelichting op deze methode BelastingBelangen 2007 nr 4: Management-fee in de BV bepaalt hoogte gebruikelijk loon DGA. Met name is niet duidelijk of in de berechte casus voldaan is aan de basiseis voor toepassing van de afroommethode, te weten dat de omzet in de (holding-)BV voor 90% of meer door de DGA is verdiend met zijn werkzaamheden als directeur. De reikwijdte van deze uitspraak staat daarmee nog niet helemaal vast. Deze uitspraak zal zeker een vervolg krijgen. BelastingBelangen houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie