Vraagtekens

Overname C-polis door BV bij DGA belaste afkoop pensioenaanspraak

18 februari 2020

De overname van een C-polis van de DGA door de BV leidde in onderstaande zaak door de slechte financiele positie van de BV tot een afkoop van de pensioenaanspraak en daarmee tot een navorderingsaanslag IB voor de DGA.

In 2001 trof een BV een pensioenregeling voor haar DGA en sloot daarvoor een C-polis af bij een verzekeringsmaatschappij. In 2014 nam de BV de waarde van de pensioenverzekering over van de verzekeringsmaatschappij en ontving daarvoor € 68.056. De BV gebruikte het geld om een deel van de rekening-courantvordering van de DGA op de BV af te lossen. Het eigen vermogen van de BV was ultimo 2013 negatief en met uitzondering van 2012 had de BV steeds verlies gemaakt. In november 2016 vroeg de DGA aan de inspecteur om de pensioenvoorziening te mogen afwaarderen. De pensioenverplichting was volgens hem door de slechte financiële positie van de BV niet voor verwezenlijking vatbaar. De inspecteur was het daar niet mee eens en legde aan de DGA een navorderingsaanslag IB 2014 op. Hij belastte € 68.056 aan inkomsten uit afkoop van een pensioenaanspraak.

Rechtbank Noord-Holland besliste dat de vermogenspositie van de BV op het moment van het overnemen van de pensioenverzekering zodanig was dat de pensioenverplichting niet meer volledig werd gedekt. De bezittingen van de BV hadden op het moment van de overname een veel lagere waarde dan de verplichtingen en het eigen vermogen was vanaf 2011 steeds negatiever geworden. Door de vermogenspositie van de BV bij overname van de pensioenverplichting kon een deel van de verkregen liquide middelen worden opgeëist door de bestaande schuldeisers van de BV. De DGA had ten aanzien van zijn pensioenaanspraak namelijk geen voorrang boven concurrente schuldeisers. Dit betekende dat direct bij de overdracht een onderdekking van de pensioenverzekering was ontstaan. Die onderdekking en doordat de bij die overname door de BV verkregen middelen deels waren gebruikt voor de aflossing van de rekening-courantvordering was de aanspraak (gedeeltelijk) afgekocht en dus terecht belast.

Commentaar
De beslissing van de Rechtbank dat sprake is van een gedeeltelijk afkoop van de pensioenaanspraak brengt mee dat de gehele pensioenaanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking moet worden aangemerkt. Een gedeeltelijke afkoop van een pensioenaanspraak wordt - geheel volgens de bedoeling van de wetgever - behandeld als een algehele afkoop van de pensioenaanspraak. Vanwege die afkoop wordt bovendien 20% revisierente in rekening gebracht over de waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraak.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie