Vraagtekens

Cursussen

Najaar

BelastingBelangen organiseert ook in 2020 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Hans Zwagemaker zal deze cursussen als docent verzorgen.Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.
De PE-punten/uren zijn per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs! Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

In 2020 zijn de volgende cursussen gepland:

 • 02 november - Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies
 • 11 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten via livestream
 • 16 november - Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling
 • 18 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten via livestream
 • 23 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Sassenheim
 • 24 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Breda
 • 30 november - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Nootdorp
 • 01 december - Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen
 • 02 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Dordrecht
 • 07 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Weert
 • 08 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Zwolle
 • 10 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Groningen Westerbroek
 • 15 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Houten
 • 17 december - Fiscale (eindejaars)actualiteiten in Leusden of via livestream

Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Inhoud

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke) geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 02 november 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV - de vennootschapsbelasting - is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelangheffing in box 2. De AB-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing.

De DGA kan voor zijn 'beleggingen' in de BV - bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn BV ter beschikking stelt - ook geconfronteerd worden met belastingheffing in box 1: de terbeschikkingstellingsregeling. Die heffing treft het resultaat uit overige werkzaamheden. De vaststelling van dat resultaat moet plaatsvinden alsof de werkzaamheid een onderneming is, maar die gelijkschakeling met de winst uit onderneming laat op veel punten te wensen over.

Met deze cursus is uw kennis van de aanmerkelijkbelang- en de terbeschikkingstellingsregeling weer up to date. U kunt met die kennis uw DGA-relaties adviseren over de fiscale best practice.

Inhoud
De aanmerkelijkbelangaandeelhouder

 • Soorten aanmerkelijk belang
 • Meeslepen en meetrekken; fictief aanmerkelijk belang
 • Reguliere en vervreemdingsvoordelen
 • Een fictief rendement in box 2?
 • AB-heffing na emigratie; remigratie
 • Doorschuifregelingen bij schenken en overlijden
 • Tijdstip genieten; vergoedingsvorderingen
 • Verlies uit aanmerkelijk belang

De terbeschikkingstellingsregeling

 • Het rendabel maken van een vermogensbestanddeel
 • Toepassing winstregime
 • Gebruikelijke en ongebruikelijke terbeschikkingstelling
 • Aanvang en einde van de TBS
 • Borg- en garantstellingen in de TBS
 • Zakelijke en onzakelijke leningen
 • Omzetting of vervreemding van afgewaardeerde vorderingen
 • Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen
 • Doorschuifregelingen
 • TBS en huwelijk en echtscheiding; vergoedingsvorderingen

Cursuslocaties en data:

Datum : 16 november 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Putten - Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 03 30

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goedkoopmansgebruik. De wetgever heeft met deze norm een goede koopman niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven. De ondernemer kan - binnen de grenzen van het goedkoopmansgebruik én de wet - een eigen stelsel van winstberekening kiezen. Dat biedt perspectief op fiscaal voordeel: de ondernemer kan winstnemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip.
In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten, met het tijdstip van winstneming, de waardering van activa en passiva, het vormen van een voorziening, het benutten van fiscale reserves, enz.

U verwerft een uitgebreide en actuele kennis over de belangrijkste beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling, waarmee u uw relaties kunt adviseren omtrent een fiscaal optimale winstneming.

Inhoud

 • De fiscale totaalwinst, jaarwinst en stakingswinst
 • Goed koopmansgebruik, waarderingsgrondslagen en balanscontinuïteit
 • Winstallocatie naar tijd en plaats
 • De foutenleer
 • Fiscale spelregels bij de waardering van activa en passiva
 • Schuiven met winst en verlies
 • Reserves en voorzieningen
 • Verliesverrekening en het voorkomen van verliesverdamping
 • Praktijkcases

Cursuslocatie en datum:

Datum  : 01 december 2020 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie  : Nieuwegein - Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
     
Kosten  : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
     
PE-punten NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent  : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscale (eindejaars)actualiteiten

Ondernemers én particulieren moeten tegen het jaareinde 2020 druk in de weer met de vele fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2020 én de fiscale plannen uit het Regeerakkoord van Rutte III. Die plannen vergen in veel situaties een heroriëntatie op de fiscale positie: het tarief in de inkomstenbelasting gaat omlaag en dat is gunstig, maar niet als je veel fiscale aftrekposten hebt. Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag, het aanmerkelijkbelangtarief gaat daarentegen omhoog. De fiscale positie van ZZP-ers wordt radicaal anders en er worden diverse aanpassingen doorgevoerd in de juridische en fiscale verhouding tussen werkgever en werknemer. Ondernemers en particulieren moeten op al die wijzigingen tijdig inspelen om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan.

Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren. U kunt de vele eindejaarstips direct toepassen voor uw relaties en/of voor uzelf, in de zaak of privé.

De eindejaartips die in deze cursus worden behandeld, zijn geschikt voor:

 • ondernemers met een BV
 • ondernemers met een eenmanszaak
 • particulieren
 • fiscalisten
 • (assistent) accountants

Onderwerpen

 • Tariefsaanpassing in de IB en Vpb: gevolgen voor de MKB-ondernemer
 •  De eigen woning / aanpassing overdrachtsbelasting
 •  Wijzigingen in de box 3-heffing
 •  Fiscale positie zzp-ers: de nieuwe regeling / beperking zelfstandigenaftrek
 •  Aanpassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 •  De baangerelateerde investeringskorting (BIK)
 •  Werkkostenregeling: de vrije ruimte opnieuw bezien
 •  Scholingsuitgaven: de nieuwe regeling
 •  Bijtelling elektrische auto's voor 2021
 •  De coronareserve
 •  NOW, TVL, TOZO: op orde voor 2020 en 2021
 •  Excessief lenen dga: wat te doen?
 •  Nieuwe regels voor verliesverrekening
 •  Beperking aftrek liquidatie- en stakingsverlies
 •  Vertrekheffing dividendbelasting

Het definitieve programma kan afwijken als gevolg van belangrijke ontwikkelingen.


Cursuslocaties en datums:

Datum : 15 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Houten - Van der Valk
     
Datum : 17 december 2020 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze en diner
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium of via een livestreamverbinding
     
Datum : 18 december 2020 van 9.30 tot 16,30 uur
inclusief pauze
Locatie : Via een livestreamverbinding  
       
Kosten : € 345,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 405,00
PE=punten : NBA: 6 Punten, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: 033-4337217.

Voor vragen over de cursussen met NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) verwijzen wij graag naar de website van NBA: www.nbaopleidingen.nl. Ook kunt u met NBA bellen: 020-3010330.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie